Izjava o zaštiti privatnosti
Izuzetno nas raduje što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka od posebnog je značaja za upravljanje VM Marine doo. Korištenje internetskih stranica VM Marine doo moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka; međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka mogla bi postati potrebna. Ako je obrada osobnih podataka nužna i nema zakonske osnove za takvu obradu, obično dobivamo pristanak od subjekta podataka.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka uvijek mora biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa zaštitom podataka za pojedinu zemlju. propisi koji vrijede za VM Marine doo Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi informirati širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka informiraju se pomoću ove izjave o zaštiti podataka o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, VM Marine doo provodio je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka putem Interneta u principu mogu imati sigurnosne nedostatke, tako da ne može biti zajamčena apsolutna zaštita. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka slobodan nam je prenijeti osobne podatke alternativnim putem, npr. Telefonom.

1. Definicije
Izjava o zaštiti podataka VM Marine doo temelji se na terminima koje koristi europski zakonodavac za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, željeli bismo prvo objasniti uporabljenu terminologiju.

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka, između ostalog, koristimo sljedeće izraze:

a) Osobni podaci
Osobni podaci znače sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu („subjekt podataka“). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno na temelju identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

b) Subjekt podataka Subjekt
podataka je svaka identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba, čije osobne podatke obrađuje kontrolor koji je odgovoran za obradu.

c) Obrada
Obrada je svaka operacija ili skup operacija koji se izvode na osobnim podacima ili na skupima osobnih podataka, bilo automatizirano ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, preuzimanje, savjetovanje , upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na bilo koji način, usklađivanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

d) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje
profiliranja podrazumijeva svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču ​​uspješnosti te fizičke osobe na poslu, ekonomske situacije, zdravlja , osobne sklonosti, interesi, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili pokreti.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez korištenja dodatnih podataka, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjere kojima se osigurava da se osobni podaci ne pripišu identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi.

g) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu
Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima utvrđuje svrhe i načine obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade određene pravom Unije ili prava država članica, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti zakonom Unije ili državama članicama.

h) Obrađivač
obrađivača je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

i) Primatelj
primatelja je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojemu se osobni podaci otkrivaju, bilo da je treća osoba ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili državama članicama ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

j) Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije subjekt podataka, kontrolor, obrađivač i osobe koje su pod izravnom nadležnošću upravljača ili obrađivača ovlaštene za obradu osobnih podataka.

k) Suglasnost
Suglasnost subjekta podataka je svako slobodno dano, konkretno, informirano i nedvosmisleno navođenje želja subjekta podataka kojim on, ona izjavom ili jasnim potvrdnim postupkom označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

2. Naziv i adresa upravitelja
kontrolera za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka jesu:

VM Marine doo

Put Vodotica 16

23206 Sukosan

Hrvatska

Telefon: +385 23 394170

E-adresa: info@boatshop.hr

Web stranica: www.boatshop.hr

3. Kolačići
Internet stranice VM Marine doo koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstvena identifikator kolačića. Sastoji se od znakovnog niza kroz koji se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik predmeta dat od ostalih internetskih preglednika koji sadrže i druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, VM Marine doo korisnicima ove web stranice može pružiti korisnije usluge koje nisu moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s obzirom na korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je ranije spomenuto, prepoznavanje korisnika naših web stranica. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. Ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada mu pristupi, jer to preuzima web mjesto, a kolačić se na taj način sprema u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Predmet podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, ne mogu se u potpunosti iskoristiti sve funkcije naše web stranice.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija
Web stranica VM Marine doo prikuplja niz općih podataka i podataka kada osoba ili podatak koji je automatiziran sustav pozove web mjesto. Ovi opći podaci i podaci pohranjuju se u datotekama dnevnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) vrste i verzije preglednika koji se koriste, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dopire do naše web stranice (tzv. Referent), (4) pod web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) svi drugi slični podaci i informacije koje se mogu upotrijebiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada koristi ove opće podatke i informacije, VM Marine doo ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, te su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice kao i njezinog oglašavanja, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših informatičkih tehnologija i tehnologije web stranica i (4) pružiti tijelima za provođenje zakona podatke potrebne za kazneni progon u slučaju cyber napada. Zbog toga VM Marine doo statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća i osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo.

5. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
Upravitelj podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke subjekta podataka samo u razdoblju koje je potrebno za postizanje svrhe pohrane, ili ako je to odobrio europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakoni ili propisi kojima podliježe kontrolor.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istječe rok pohrane koji je propisao europski zakonodavac ili neki drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

6. Prava subjekta podataka
a) Pravo na potvrđivanje
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca da od kontrolora dobije potvrdu da li se osobni podaci koji se tiču ​​njega ili nje obrađuju ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti to pravo na potvrdu, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

b) Pravo pristupa
Svaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac da od kontrolera dobije besplatne informacije o njegovim osobnim podacima pohranjenim u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi omogućuju pristup subjektu podataka sljedećim informacijama:

svrhe obrade;
kategorije dotičnih osobnih podataka;
primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, osobito primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
tamo gdje je to moguće, predviđeno razdoblje u kojemu će se osobni podaci pohranjivati ​​ili, ako nije moguće, kriterije korištene za utvrđivanje tog razdoblja;
postojanje prava tražiti od kontrolora ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na subjekta podataka ili prigovor takvoj obradi;
postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve raspoložive podatke o njihovom izvoru;
postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, važnosti i predviđenim posljedicama takva obrada za subjekta podataka.
Nadalje, osoba koja ima podatke ima pravo dobiti informacije prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, osoba s podacima ima pravo biti obaviještena o odgovarajućim jamstvima koja se odnose na prijenos.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti to pravo pristupa, u svakom trenutku se može obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

c) Pravo na ispravljanje
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca da od kontrolora bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravke netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir svrhe obrade, osoba s podacima ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući pružanjem dopunske izjave.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo ispravljanja, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku kontrolora.

d) Pravo na brisanje (Pravo da budu zaboravljeni)
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca da bez daljnjeg odgađanja dobije od kontrolora brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a kontrolor je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako vrijedi jedno od sljedećih razloga, sve dok obrada nije potrebna:

Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
Subjekt podataka povlači suglasnost na kojoj se obrada temelji temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a ili točke (a) članka 9. stavka 2. GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.
Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu, niti subjekt podataka protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
Osobni su podaci nezakonito obrađeni.
Osobni se podaci moraju izbrisati zbog usklađenosti s zakonskom obvezom iz prava Unije ili prava država članica kojima kontrolor podliježe.
Osobni podaci prikupljeni su u odnosu na ponudu usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.
Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje VM Marine doo, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik VM Marine doo mora odmah osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je upravljač javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio ostale kontrolore koji obrađuju osobne podatke koje je subjekt podataka zahtijevao da izbrisu bilo koji link na te kopije ili kopiranje ili replikaciju tih osobnih podataka, ukoliko obrada nije potrebna. U pojedinom slučaju zaposlenici VM Marine doo dogovarat će potrebne mjere.

e) Pravo na ograničenje obrade
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca da od kontrolera dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

Točnost osobnih podataka osporava subjekt podataka, u razdoblju koje kontroloru omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka.
Obrada je nezakonita i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
Kontrolor više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali oni su to potrebni subjektu podataka radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Subjekt podataka prigovorio je obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a do provjere da li legitimni razlozi kontrolora nadjačavaju one ispitanika.
Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje VM Marine doo, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Ograničenje obrade organizirat će zaposlenik VM Marine doo.

f) Pravo na prenosivost podataka
Svaki subjekt podataka ima pravo koje je odobrio europski zakonodavac, primati osobne podatke koji se tiču ​​njega, a koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku. On ili ona imaju pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru bez ometanja od kontrolera kojem su dostavljeni osobni podaci, sve dok se obrada temelji na pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili članka 9. stavka 2. točke (a) GDPR-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za izvršavanje zadatka izvršenog u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti date kontroloru.

Nadalje, tijekom ostvarivanja svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, osoba ima podatke pravo na osobne podatke koji se prenose izravno s jednog kontrolora na drugi, gdje je to tehnički izvedivo i ako to ne čini. nepovoljno utjecati na prava i slobode drugih.

U svrhu ostvarivanja prava na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke VM Marine doo.

g) Pravo na prigovor
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeljeno od strane europskog zakonodavca na prigovor, na osnovi koje se odnosi na njegovu posebnu situaciju, u bilo kojem trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koji se temelje na točki ( e) ili (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju ovih odredbi.

VM Marine doo više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive zakonite razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode subjekta podataka ili za uspostavljanje, korištenje ili obranu pravni zahtjevi.

Ako VM Marine doo obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, osoba koja ima podatke ima pravo u svakom trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. Ovo se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom. Ako subjekt podataka prigovori VM Marine doo na obradu za potrebe izravnog marketinga, VM Marine doo više neće obrađivati ​​osobne podatke u te svrhe.

Nadalje, osoba na podacima ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega od strane VM Marine doo u znanstvene ili povijesne svrhe ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89 (1) GDPR-a, osim ako je obrada nužna za izvršavanje zadatka izvršenog iz razloga od javnog interesa.

U svrhu ostvarivanja prava na prigovor, osoba s podacima može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke VM Marine doo. Povrh toga, subjekt podataka slobodan je u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, koristiti svoje pravo prigovora automatiziranim sredstvima, koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano pojedinačno odlučivanje, uključujući profiliranje
Svaki subjekt podataka ima pravo dodijeljenog od strane europskog zakonodavca da ne podliježe odluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke na njega ili nju, ili slično slično utječe na njega, sve dok odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolera podataka ili (2) nije odobreno zakonodavstvom Unije ili država članica kojem je kontrolor podvrgnut i koji također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda i zakonitih interesa subjekta podataka ili (3) ne temelji se na izričitoj pristanku subjekta podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolera podataka, ili (2) zasnovana na izričitoj suglasnosti subjekta podataka, VM Marine doo provodi odgovarajuće mjere zaštititi prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo na pristup ljudskoj intervenciji kontrolora, za izražavanje svog stajališta i osporavanje odluke.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti prava koja se tiču ​​automatiziranog pojedinačnog odlučivanja, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku VM Marine doo.

i) Pravo na povlačenje pristanka na zaštitu podataka
Svaki subjekt podataka ima pravo odobriti europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, može se u bilo kojem trenutku obratiti bilo kojem zaposleniku VM Marine doo.

7. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Adobe Analytics (Omniture) / Adobe marketing oblaka
Na ovom web mjestu kontroler je integrirao komponente poduzeća Adobe. Adobe Analytics (Omniture) i Adobe Marketing Cloud (u daljnjem tekstu: Omniture) instrument je koji omogućava učinkovitiji mrežni marketing i web analize. Omniture je dio Adobe Marketing Cloud-a. Adobe Marketing Cloud omogućuje analizu protoka posjetitelja u stvarnom vremenu na internetskim stranicama. Analiza u stvarnom vremenu uključuje izvješća o projektima i omogućava ad-hoc analizu posjetitelja stranica. Interakcije s kupcima predstavljene su tako da kontroloru daju bolji pregled korisničkih mrežnih aktivnosti na ovoj web stranici prikazivanjem podataka na jednostavnim i interaktivnim nadzornim pločama i pretvaranjem u izvješća. To omogućuje kontroleru da u stvarnom vremenu prikuplja informacije i brže prepoznaje probleme koji se javljaju.

Operativno poduzeće za ove usluge je Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska.

Omniture postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije dotične osobe (kolačići su već unaprijed objašnjeni, što se može pročitati gore). Upravljač osigurava da su podaci za praćenje preneseni u Adobe podatkovni centar anonimizirani prije geolokacije. Anonimizacija se provodi zamjenom posljednjeg dijela IP adrese. Upravljač je izvršio postavke na strani poslužitelja, koje se koriste za anonimiziranje IP adrese subjekta podataka prije obrade za mjerenje geolokacije i raspona. Adobe će koristiti podatke i informacije dobivene putem naše web stranice za analizu ponašanja korisnika subjekta podataka u ime kontrolora. Adobe će također koristiti podatke za stvaranje izvješća o korisničkim aktivnostima u naše ime, kao i za pružanje drugih usluga našem poduzeću u vezi s korištenjem naše web stranice.

Kao što je gore navedeno, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila tvrtku Omniture da postavi kolačić na sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka. Kolačiće također može izbrisati Omniture u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka također ima mogućnost prigovora i sprječavanja prikupljanja podataka koje je stvorio Adobe cookie na korištenju ove web stranice i obrade tih podataka od strane tvrtke Adobe. U tu svrhu subjekt podataka mora kliknuti na gumb za odjavljivanje ispod veze http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, koji postavlja kolačić za odustajanje. Kolačić za isključivanje koji se koristi u tu svrhu postavlja se na sustav informacijske tehnologije koji koristi subjekt podataka. Ako subjekt podataka briše kolačiće iz svog sustava, tada subjekt podataka mora ponovno pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

S podešavanjem kolačića za isključivanje, postoji mogućnost da subjekt podataka web stranice kontrolera više nisu u potpunosti upotrebljive.

Mjerodavnim odredbama zaštite podataka Adobe-a može se pristupiti pod http://www.adobe.com/privacy.html.

8. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google AdSensea
Na ovom web mjestu kontrolor je integrirao Google AdSense. Google AdSense internetska je usluga koja omogućuje postavljanje reklama na web lokacije trećih strana. Google AdSense zasnovan je na algoritmu koji odabire oglase prikazane na web-lokacijama treće strane kako bi se podudarali sa sadržajem web-lokacije treće strane. Google AdSense omogućuje ciljanje na Internetu na temelju interesa koje se provodi generiranjem pojedinačnih korisničkih profila.

Operativna tvrtka Google-ove AdSense komponente je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Googleove AdSense komponente je integracija oglasa na našoj web stranici. Google AdSense postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića, Alphabet Inc. omogućuje analizu korištenja naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana Google AdSense komponenta, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski će predati podatke putem Google AdSense komponenta u svrhu mrežnog oglašavanja i podmirivanja provizija kompaniji Alphabet Inc. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima,

Subjekt podataka, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog web preglednika i na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Takvo prilagođavanje korištenom internetskom pregledniku također bi spriječilo Alphabet Inc. da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Uz to, kolačiće koje već koristi Alphabet Inc. mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, Google AdSense koristi i takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika koja je ugrađena u web stranice kako bi se omogućilo snimanje datoteke dnevnika i analiza datoteke dnevnika putem koje se može provesti statistička analiza. Na temelju ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. može utvrditi je li i kada web stranicu otvorio subjekt podataka, te na koje veze je korisnik kliknuo. Pikseli za praćenje služe, između ostalog, za analizu protoka posjetitelja na web stranici.

Kroz Google AdSense, osobni podaci i podaci – koji također uključuju IP adresu i potrebni za prikupljanje i računovodstvo prikazanih oglasa – prenose se kompaniji Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti će se osobni podaci pohranjivati ​​i obrađivati ​​u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može prikupiti osobne podatke putem ovog tehničkog postupka trećim osobama.

Google AdSense dalje se objašnjava na sljedećoj poveznici https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

9. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)
Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao komponentu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics usluga je web analitike. Web analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranicama. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web mjestu s kojeg je osoba došla (tzv. Referent), koje su podstranice bile posjećene ili koliko često i tokom trajanja podstranice je pregledan. Web analitika uglavnom se koristi za optimizaciju web stranice i u svrhu analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Operator komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics kontroler koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp”. Pomoću ove aplikacije Google smanjuje IP adresu internetske veze subjekta podataka i anonimizira se prilikom pristupanja našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analiza prometa na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu upotrebe naše web stranice i pružanje internetskih izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i za pružanje drugih usluga koje se odnose na upotrebu naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića, Googleu je omogućeno da analizira uporabu naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski će predati podatke putem Komponenta Google Analytics u svrhu mrežnog oglašavanja i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka koji Googleu služi, inter alia, da razumije porijeklo posjetitelja i klikova,

Kolačić koristi se za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup izvršen i učestalost posjeta naše web stranice od strane subjekta podataka. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici takvi se osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekt podataka, šalju Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka proslijediti trećim stranama.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, a koji se odnose na upotrebu ove web stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Googlea i šansu da se onemogući bilo kakav takav , U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analytics putem JavaScript-a da se podaci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne mogu prenijeti na Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra Google prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, subjekt podataka mora ponovo instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/us. hTML. Google Analytics dalje je objašnjen putem sljedeće veze https://www.google.com/analytics/.

10. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi Googleovog remarketinga
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao usluge Google remarketinga. Google Remarketing je značajka Google AdWords-a koja omogućuje poduzeću da prikazuje oglase korisnicima interneta koji su ranije boravili na internetskim stranicama poduzeća. Integriranje Google remarketinga omogućava poduzeću da kreira oglašavanje na temelju korisnika i na taj način prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.

Operativno poduzeće Google Remarketing su Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google Remarketinga je umetanje reklama relevantnih za zanimanje. Google remarketing omogućava nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web mjestima koji su temeljeni na individualnim potrebama i prilagođeni interesima korisnika Interneta.

Google Remarketing postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića, Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako nazove uzastopne web stranice, koje su ujedno i Google-ove reklamne mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu na kojoj je uslugu integrirao Google Remarketing, web preglednik subjekta podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, poput IP adrese ili surfingovog ponašanja korisnika, koje Google, između ostalog, koristi za umetanje reklama u interesu.

Kolačić koristi se za pohranu osobnih podataka, npr. Internetskih stranica koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kada posjetimo naše internetske stranice, osobni se podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekt podataka, šalju Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka proslijediti trećim stranama.

Subjekt podataka može, kako je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog web preglednika i na taj način trajno uskratiti postavke kolačića. Takvo prilagođavanje korištenom internetskom pregledniku također bi spriječilo Google da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Pored toga, kolačiće koje Google već koristi, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Pored toga, osoba s podacima ima mogućnost prigovora Googleu na temelju interesa na temelju interesa. U tu svrhu subjekt podataka mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i izvršiti željene postavke na svakom internetskom pregledniku koji taj subjekt podataka koristi.

Daljnje informacije i stvarne Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

11. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i uporabi Google-AdWords-a
Na ovom web mjestu kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords usluga je za internetsko oglašavanje koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google pretraživača i Google oglašivačku mrežu. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih će se oglas u Googleovim rezultatima pretraživanja prikazati tek kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama koristeći automatski algoritam, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWords su Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i u rezultate pretraživača Google tražilice te umetanjem reklama treće strane na našu web stranicu.

Ako subjekt podataka dođe do naše web stranice putem Google oglasa, kolačić za pretvorbu podnosi se u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi svoju valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li određene stranice, npr. Košarica iz sustava internetske trgovine, pozvane na našoj web stranici. Kroz kolačić za pretvorbu i Google i kontrolor mogu razumjeti je li osoba koja je stigla do AdWords oglasa na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podaci i informacije prikupljeni upotrebom kolačića za pretvorbu Google koristi za izradu statistika posjeta za naše web mjesto. Ove se statistike posjeta koriste kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i kako bi se u budućnosti optimizirali naši AdWords oglasi. Ni naša tvrtka niti drugi Google AdWords oglašivači ne primaju od Googlea podatke koji bi mogli prepoznati subjekta podataka.

Kolačić za pretvorbu pohranjuje osobne podatke, npr. Internetske stranice koje posjećuje subjekt podataka. Svaki put kada posjetimo naše internetske stranice, osobni se podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekt podataka, šalju Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka proslijediti trećim stranama.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je gore navedeno, odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić za pretvorbu u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Uz to, kolačić postavljen od strane Google AdWords-a može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima mogućnost prigovora Googleovom oglašavanju na temelju interesa. Stoga subjekt podataka mora pristupiti sa svakog preglednika pomoću veze www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.

Daljnje informacije i primjenjive Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Pravni temelj za obradu
Umjetnost. 6 (1) lit. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora čiji je sudionik podataka, kao što je to slučaj, na primjer, kada su postupci obrade potrebni za opskrbu robom ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. lit. b GDPR. Isto se odnosi na takve postupke obrade koji su nužni za provođenje mjera pred ugovoru, na primjer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Podliježe li naša tvrtka zakonsku obvezu kojom se zahtijeva obrada osobnih podataka, poput ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj u našoj tvrtki ozlijeđen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 (1) lit. f GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore navedenih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje traga naša tvrtka ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da bi se mogao pretpostaviti legitimni interes ako je subjekt podataka klijent upravljača (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR).

13. Zakonski interesi koje slijedi kontrolor ili treća strana
Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6 (1) lit. f GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

14. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati
Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka odgovarajuće zakonsko razdoblje zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.

15. pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev potreban za sklapanje ugovora; Obveza subjekta podataka davanje osobnih podataka; moguće posljedice ne pružanja takvih podataka
Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka dijelom zahtijevano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor koji nam subjekt podataka daje osobne podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, subjekt podataka dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njoj potpiše ugovor. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s subjektom podataka ne može biti zaključen. Prije nego što osobne podatke dostavi osoba, osoba mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika.

16. Postojanje automatiziranog odlučivanja
Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

Ova Pravila o privatnosti proizvela je Generator politika privatnosti DGD-a – Vaša vanjska DPO koja je razvijena u suradnji s njemačkim pravnicima iz WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.